fishpool_horizontal6_new

Financial Fish Pool contracts and the 25% resource rent tax

Financial Fish Pool contracts and the 25% resource rent tax
The Norwegian government has imposed 25% resource rent tax on the Norwegian salmon industry
from 2023. Here is information for financial contracts. In Norwegian, as the law is written in
Norwegian.

Avklaring fra Skatteetaten fra 14. Februar 2024.

Likebehandling av finansielle kontrakter og fysiske fastprisavtaler i grunnrenteskatten
Skattelovens § 19.5 og 19.6 omhandler brutto inntekt og kostnader som er fradragsberettiget i
grunnrenteskatten. Inntekter fra, og tap fra, avtaler om finansiell sikring mot spotmarkedsprisen
inngår i beregning av skattegrunnlaget for grunnrenteskatten på 25% på to vilkår:

 • Inngått med uavhengig part (f.eks Fish Pool ASA) og
 • Rapportert til prisrådet

  Verdsetting av kontrakter. Skattelovforskriftens § 19-5-2 andre ledd
  Skatteavregningsprisen for henholdsvis fastpriskontrakter og avtaler om finansiell sikring skal svare til hva laks, ørret og regnbueørret ved merdkanten kunne ha vært omsatt for mellom uavhengige parter i et fritt marked på tidspunktet for kontraktsinngåelsen.

  Opplysnings- og dokumentasjonsplikt for finansielle kontrakter Forskriftens § 19-5-9 sjette ledd
  Dersom skattepliktig ønsker å få lagt til grunn ved skattefastsettingen skatteavregningspris for avtaler
  om finansiell sikring fastsatt av prisrådet, jf. § 19-5-2 annet ledd, må skattepliktig rapportere
  slaktevolum (Søren: det menes nok antall tonn sikret), kontraktspris og dato for kontraktsinngåelse senest
  én uke etter bindende inngått kontrakt med uavhengig part, på en av Prisrådet nærmere fastsatt
  måte.

  Foreløpig rapportering for kontrakter for 2024:
  Den 19. des 2023 ble det lagt ut melding på regjeringen.no om oppnevnelse av medlemmer til
  Prisrådet for havbruk. Da står det i meldingen: «Etter lovendring i § 19-5 første ledd ny bokstav d,
  vedtatt ifm. budsjettet for 2024, kan skattepliktige inntektsføre i grunnrenteskatten inntekter fra
  avtaler om finansiell sikring mot spotmarkedspriser, (Søren: det menes nok også tap fra slik det står i
  skatteloven) dersom disse er inngått med uavhengig part og rapportert til prisrådet.

  Slike avtaler må rapporteres innen én uke etter avtaleinngåelse, jf. forskriften § 19-5-9 sjette ledd. Frem til en rapporteringsløsning for slike avtaler er på plass kan dette gjøres til
  prisradet-sekretariat@fiskeridir.no.»
  For prissikringsavtaler som oppdretter ønsker å inkludere i beregning av grunnrenteskatten kan
  oppdretter sende kopi av «Trade confirmation» til prisradet-sekretariat@fiskeridir.no.» innen en uke
  etter inngåelse.

  Slik vi leser skatteloven kan oppdretter velge. Rapporteres kontrakten vil den inngå i
  beregningsgrunnlaget, positivt eller negativt. Rapporteres den ikke, blir skattegrunnlaget basert på
  spotprisene laksen er solgt for i det fysiske spot markedet og gevinst eller tap på den finansielle
  avregning holdes utenfor grunnrenteskatten på 25%.